Welcome to the UPF Digital Repository

Concordança dels verbs inacusatius en el català nord-occidental

Show simple item record

dc.contributor.author Tolosa Sevilla, Cristina
dc.date.accessioned 2023-08-01T16:27:09Z
dc.date.available 2023-08-01T16:27:09Z
dc.date.issued 2023-08-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/57766
dc.description Treball de fi de grau en Llengües aplicades. Tutor: Àlex Alsina
dc.description.abstract En la lingüística catalana sovint s’ha dit que en el parlar nord-occidental, a diferència de la resta de parlars, els verbs inacusatius no presenten concordança amb el subjecte postverbal indefinit. Tanmateix, no hi ha estudis sistemàtics que presentin dades empíriques sobre aquest fenomen. Així doncs, aquest treball pretén omplir el buit de coneixement que hi ha en aquest àmbit en el parlar nord-occidental. La hipòtesi inicial és que la manca de concordança dels verbs inacusatius en el català nord-occidental es troba davant un canvi lingüístic en curs que es reflecteix en les diferents franges d’edat. Els objectius d’aquest estudi són, per tant, analitzar en quines situacions es produeix aquesta manca de concordança, fer un estudi sistemàtic d’aquest fenomen des del punt de vista de la producció i l’acceptabilitat, i determinar si la manca de concordança dels verbs inacusatius en el parlar nord-occidental està patint un canvi lingüístic. S’han recollit dades de parlants de diferents franges d’edat mitjançant una enquesta de producció i un qüestionari d'acceptabilitat. Els resultats mostren que la manca de concordança en el nord-occidental es produeix quan el sintagma nominal és indefinit i postverbal. Tanmateix, aquest fenomen queda reduït als parlants de més edat i és previsible que acabi desapareixent. Ens trobem, doncs, davant d’un canvi lingüístic en curs.
dc.description.abstract En la lingüística catalana a menudo se ha dicho que en el catalán noroccidental, a diferencia del resto de dialectos, los verbos inacusativos no presentan concordancia con el sujeto posverbal indefinido. Sin embargo, no hay estudios sistemáticos que presenten datos empíricos sobre este fenómeno. Así pues, este trabajo pretende llenar el vacío de conocimiento que hay en este ámbito en el habla noroccidental. La hipótesis inicial es que la falta de concordancia de los verbos inacusativos en el catalán noroccidental se encuentra ante un cambio lingüístico en curso que se refleja en las distintas franjas de edad. Por tanto, los objetivos de este estudio son analizar en qué situaciones se produce esta falta de concordancia, efectuar un análisis sistemático desde el punto de vista de la producción y la aceptabilidad, y determinar si la falta de concordancia en el noroccidental está sufriendo un cambio lingüístico. Se han recogido datos de hablantes de diferentes franjas de edad mediante una encuesta de producción y un cuestionario de aceptabilidad. Los resultados muestran que la falta de concordancia se produce cuando el sintagma nominal es indefinido y posverbal. Sin embargo, este fenómeno queda reducido a los hablantes de más edad y es previsible que acabe desapareciendo. Por consiguiente, nos encontramos delante de un cambio lingüístico en curso.
dc.description.abstract In Catalan linguistics, it has often been said that in the Northwestern dialect, unlike other geographic dialects, unaccusative verbs do not agree with their indefinite postverbal subject. However, there are no systematic studies that present empirical data on this phenomenon. So, this paper aims to fill the knowledge gap that exists in this domain in North-Western Catalan. The initial hypothesis is that the lack of agreement of unaccusative verbs in North-Western Catalan is due to an ongoing linguistic change that is reflected in the different age groups. The objectives of this study are, therefore, to analyze in which situations this lack of agreement occurs, to make a systematic study of this phenomenon from the point of view of production and acceptability, and to determine whether the lack of agreement of unaccusative verbs in the Northwestern dialect is undergoing a linguistic change. Data has been collected from speakers of different age ranges through a production survey and an acceptability questionnaire. The results show that the lack of agreement in Northwestern Catalan occurs when the noun phrase is indefinite and postverbal. However, this phenomenon is restricted to older speakers and it is predictable that it will eventually disappear. Therefore, we are facing an ongoing linguistic change.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Llicència CC Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca
dc.title Concordança dels verbs inacusatius en el català nord-occidental
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Verb inacusatiu
dc.subject.keyword Concordança
dc.subject.keyword Verb haver-hi
dc.subject.keyword Sociolingüística variacionista
dc.subject.keyword Canvi lingüístic en curs
dc.subject.keyword Verbo inacusativo
dc.subject.keyword Concordancia
dc.subject.keyword Verbo haber
dc.subject.keyword Sociolingüística variacionista
dc.subject.keyword Cambio lingüístico en curso
dc.subject.keyword Unaccusative verb
dc.subject.keyword Agreement
dc.subject.keyword Verb there is
dc.subject.keyword Variationist sociolinguistics
dc.subject.keyword Language change in progress
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking