Welcome to the UPF Digital Repository

Anàlisi sectorial sobre la situació lingüística de l’aranès i creació d’un portal de recursos

Show simple item record

dc.contributor.author Campàs Gasull, Anna
dc.date.accessioned 2021-10-20T13:39:42Z
dc.date.available 2021-10-20T13:39:42Z
dc.date.issued 2021-10-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/48737
dc.description Treball de fi de grau en Llengües aplicades. Tutora: Judit Feliu Cortès
dc.description.abstract Les llengües minoritàries com l’aranès necessiten tenir una llei que les protegeixi i en promogui l’ús en l’educació i, sobretot, en la població que les parla. Això és, la situació lingüística en què es troben aquestes llengües pot afectar notablement el seu estatus social. Els objectius d’aquest estudi són, d’una banda, detectar les mancances en la llengua aranesa a partir d’una anàlisi exhaustiva en els sectors de l’Administració pública, l’educació i els mitjans de comunicació. D’altra banda, es vol crear un portal de recursos digitals perquè ajudi a la ciutadania a accedir a la informació de forma clara i ràpida. La metodologia per a l’anàlisi és que a partir dels articles de cada sector de la Llei de política lingüística de l’aranès, s’ha diferenciat set perfils de parlants, els quals han estat descrits detalladament i se n’han concretat les necessitats lingüístiques. A continuació, s’ha exposat els recursos existents en aranès per a cada sector i, amb una valoració, es determina si aquests cobreixen les necessitats completament, amb insuficiències o si hi ha un buit. L’estudi conclou que el sector dels mitjans de comunicació és el menys actiu, amb mancances de continguts per al jovent. En l’Administració pública, falta incloure l’aranès a la gestió de tràmits en línia. Tanmateix, en l’ensenyament s’empra l’aranès com a llengua vehicular i la normativa es troba digitalitzada.
dc.description.abstract Las lenguas minoritarias como el aranés necesitan tener una ley que las proteja y las promueva en la educación y, sobre todo, en la población que las habla. Así, la situación lingüística en la que se encuentran estas lenguas puede afectar notablemente a su estatus social. Los objetivos de este estudio son, por un lado, detectar las carencias en la lengua aranesa a partir de un análisis exhaustivo en los sectores de la Administración pública, la educación y los medios de comunicación. Por otro lado, se quiere crear un portal de recursos digitales para ayudar a la ciudadanía a acceder a la información de forma clara y rápida. La metodología para el análisis es que a partir de los artículos de cada sector de la Ley de política lingüística del aranés, se han diferenciado siete perfiles de hablantes, los cuales se han descrito detalladamente y se han concretado las necesidades lingüísticas. A continuación, se han expuesto los recursos existentes para cada sector y, con una valoración, se determina si estos cubren las necesidades completamente, con insuficiencias o si hay un vacío. El estudio concluye que el sector de los medios de comunicación es el menos activo, con carencias de contenido para la juventud. En la Administración pública, falta incluir el aranés en la gestión de trámites en línea. Sin embargo, en la educación se utiliza el aranés como lengua vehicular y la normativa se encuentra digitalizada.
dc.description.abstract Minority languages such as Aranese should have a law that protects and promotes them in education and, above all, in the people who speak them. Thus, the linguistic situation in which these languages are found can significantly affect their social status. The goals of this study are, on the one hand, to detect the gaps in the Aranese language based on an exhaustive analysis in the fields of public administration, education, and the media. On the other hand, we want to create a website of digital tools to help citizens to access information in a clear and fast way. The methodology for the analysis is that, based on the articles of each field of the Aranese Language Policy Law, seven-speaker profiles have been distinguished, which have been described in detail and their linguistic needs have been specified. Then, the current resources for each sector were described and, with an evaluation, it was then decided whether they satisfy the needs completely, whether they are insufficient or whether there is a gap. The study concludes that the media field is the least active, with a lack of content for the youth. In public administration, there is a lack of presence of Aranese in the management of online procedures. However, in education, it is used as a vehicular language and the rules are available in digital format.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Llicència CC Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
dc.rights Atribución-NoComercial 4.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/es/
dc.title Anàlisi sectorial sobre la situació lingüística de l’aranès i creació d’un portal de recursos
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword aranès
dc.subject.keyword Llei de política lingüística
dc.subject.keyword Administració pública
dc.subject.keyword ensenyament
dc.subject.keyword mitjans de comunicació
dc.subject.keyword aranés
dc.subject.keyword Ley de política lingüística
dc.subject.keyword Administración pública
dc.subject.keyword educación
dc.subject.keyword medios de comunicación
dc.subject.keyword Aranese
dc.subject.keyword Language Policy Law
dc.subject.keyword public administration
dc.subject.keyword education
dc.subject.keyword media
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking