Welcome to the UPF Digital Repository

Coneixement i ús del clític en segons el domini individual i la presència ambiental del català i castellà

Show simple item record

dc.contributor.author Rotger Triay, Núria
dc.date.accessioned 2021-02-08T13:51:38Z
dc.date.available 2021-02-08T13:51:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/46387
dc.description Treball de fi de grau en Llengües aplicades. Tutor: Àlex Alsina.
dc.description.abstract Aquest estudi descriu la influència de la llengua dominant i de la presència ambiental del castellà i català en la competència i acceptabilitat del clític en, un aspecte molt propi del català. L’objectiu és veure si la influència de la llengua dominant supera la interferència lingüística, és a dir, la influència del castellà. Per això, a partir d’enviar i obtenir resultats d’una prova d’acceptabilitat i d’una prova de producció del clític en a quatre grups de parlants, s’han obtingut dades rellevants per a respondre la qüestió inicial. Els quatre grups eren, concretament, un de llengua dominant català i un de llengua dominant castellà, tant de Barcelona com de Vic, dues zones amb més i menys presència ambiental del castellà, respectivament. En primer lloc, el que revela l’anàlisi de dades és que la llengua dominant supera, en influència, a la presència ambiental del castellà i català a l’hora d’acceptar i produir el clític en. En segon lloc, es comprova que quan el clític fa la funció de partitiu és quan s’obtenen resultats menys esperats. Altrament, l’estudi ha revelat que és en els contextos agramaticals del clític on s’obté una menor acceptabilitat per parts dels grups de domini en català i una major per part dels de domini en castellà. Aquests resultats s’han pogut interpretar a partir de la línia general de comportament dels parlants que s’ha repetit, la qual ha situat sempre els grups de llengua dominant català per davant dels grups de llengua dominant castellà a l’hora d’adequar-se a l’ús tradicional del català.
dc.description.abstract Este estudio describe la influencia de la lengua dominante y de la presencia ambiental del castellano y catalán en la competencia y aceptabilidad del clítico en, un aspecto muy propio del catalán. El objetivo es ver si la influencia de la lengua dominante supera la interferencia lingüística, es decir, la influencia del castellano. A partir de enviar y obtener resultados de una prueba de aceptabilidad y de una prueba de producción del clítico en a cuatro grupos de hablantes, se han obtenido datos relevantes para responder a la cuestión inicial. Los cuatro grupos eran, concretamente, uno con lengua dominante catalán y uno con lengua dominante castellano, tanto de Barcelona como de Vic, dos zonas con más y menos presencia ambiental del castellano, respectivamente. En primer lugar, lo que revela el análisis de datos es que la lengua dominante supera, en influencia, a la presencia ambiental del clítico. En segundo lugar, se comprueba que cuando el clítico hace la función de partitivo es cuando se obtienen resultados menos esperados. Además, el estudio ha revelado que es en los contextos agramaticales del clítico donde se obtiene una menor aceptabilidad por parte de los grupos de dominio en catalán y una mayor por parte de los de dominio en castellano. Estos resultados se han podido interpretar a partir de la línea general de comportamiento de los hablantes que se ha repetido, que ha situado siempre a los grupos de lengua dominante catalán por delante de los grupos de lengua dominante castellano a la hora de adecuarse al uso tradicional del catalán.
dc.description.abstract This study describes the influence of the dominant language and the ambient presence of Spanish and Catalan language on the competence and acceptability of the clític en, which is a very characteristic aspect of Catalan. This paper aims to see if the influence of the dominant language is stronger than the one of the linguistics interference (the influence of Spanish). Based on an acceptability test and production test of the clitic en which were sent to four groups of speakers, relevant data have been obtained to answer the initial question. The groups were four, two from Barcelona (one with Catalan as dominant language and one with Spanish as dominant language) and two from Vic (one with Catalan as dominant language and one with Spanish as dominant language). Barcelona is an area with more presence of Spanish language and Vic with less presence of this language. Firstly, what the data analysis reveals is that the dominant language influence is stronger than the one of the ambient presence of Spanish. Secondly, it is verified that when the clitic performs a partitive function, it is when the least expected results appear. In addition, the study has revealed that it is in the ungrammatical contexts when least acceptability is obtained by the groups of domain in Catalan and more acceptability by the groups of domain in Spanish. These results have been interpreted based on the general line of speakers’ behavior that has been repeated. It has always placed the groups with Catalan as dominant language ahead of the groups with Spanish as dominant language in adapting to the traditional use of Catalan.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title Coneixement i ús del clític en segons el domini individual i la presència ambiental del català i castellà
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Influència
dc.subject.keyword Llengua dominant
dc.subject.keyword Presència ambiental del castellà i català
dc.subject.keyword Clític en
dc.subject.keyword Ús tradicional del català
dc.subject.keyword Influencia
dc.subject.keyword Lengua dominante
dc.subject.keyword Presencia ambiental del castellano y catalán
dc.subject.keyword Clítico en
dc.subject.keyword Uso tradicional del catalán
dc.subject.keyword Influence
dc.subject.keyword Dominant language
dc.subject.keyword Ambient presence of Spanish and Catalan
dc.subject.keyword Clitic en
dc.subject.keyword Traditional use of Catalan
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking