Welcome to the UPF Digital Repository

L’ensenyament de l’anglès en dos contextos formals: ESO i acadèmia d’idiomes. Quines mancances té l’ensenyament de l’anglès a l’ESO?

Show simple item record

dc.contributor.author Gràcia Garcia, Sara
dc.date.accessioned 2019-12-17T10:44:08Z
dc.date.available 2019-12-17T10:44:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/43182
dc.description Treball de fi de grau en Llengües aplicades. Tutora: Lourdes Díaz.
dc.description.abstract La realitat educativa en l’àmbit de l’ensenyament de l’anglès a Secundària presenta aspectes problemàtics des del punt de vista psicopedagògic. Alguns factors causants d’aquests problemes són motiu de debat pel seu pes en les competències curriculars i comunicatives que han d’assolir els estudiants. Aquest estudi aprofundeix en alguns d’aquests factors, com ara: l’evolució del sistema educatiu, el currículum, la motivació de l’alumnat i el professorat, l’avaluació, la tutorització i orientació, la relació escola-família i l’atenció a la diversitat. Ara bé, a les acadèmies d’idiomes, a les quals recorrem per compensar aquestes mancances, succeeixen els mateixos problemes? L’anàlisi de les dades d’aquest estudi, realitzat en diversos centres de territori català, demostra quines són les diferències en la gestió d’aquestes mancances lligades al currículum de secundària en els dos contextos formals que s’han observat, és a dir, les escoles i les acadèmies privades. A diferència d’estudis realitzats prèviament en relació amb el grau d’insatisfacció o no assoliment del nivell i objectius de coneixement d’anglès a les escoles de secundària, aquest estudi contempla també les acadèmies d’idiomes com a oferta alternativa i /o complementària i la seva situació. Aquest estudi de camp, sobre l’ensenyament de l’anglès al nostre entorn més immediat, ens porta a reflexionar d’una manera optimista sobre com es pot millorar la pràctica educativa de la llengua anglesa als instituts tenint en compte, també, el què passa als centres privats, que són la competència i el contrapunt immediat i, normalment, considerat més satisfactori.
dc.description.abstract La realidad educativa en el ámbito de la enseñanza del inglés de Secundaria presenta aspectos problemáticos desde el punto de vista psicopedagógico. Algunos factores causantes de estos problemas son motivo de debate por su peso en las competencias curriculares y comunicativas que deben alcanzar los estudiantes. Este estudio profundiza en algunos de estos factores, tales como: la evolución del sistema educativo, el currículo, la motivación del alumnado y el profesorado, la evaluación, la tutorización y orientación, la relación escuela-familia y la atención a la diversidad. Ahora bien, en las academias de idiomas, a las que recurrimos para compensar estas carencias, suceden los mismos problemas? El análisis de los datos de este estudio, realizado en varios centros de territorio catalán, demuestra cuáles son las diferencias en la gestión de estas carencias ligadas al currículo de secundaria en los dos contextos formales que se han observado, es decir, las escuelas y las academias privadas. A diferencia de estudios realizados previamente en relación con el grado de insatisfacción o no consecución del nivel y objetivos de conocimiento de inglés en las escuelas de secundaria, este estudio contempla también las academias de idiomas como oferta alternativa y/o complementaria y su situación. Este estudio de campo, sobre la enseñanza del inglés en nuestro entorno más inmediato, nos lleva a reflexionar de una manera optimista sobre cómo se puede mejorar la práctica educativa de la lengua inglesa en los institutos teniendo en cuenta, también, lo que ocurre en los centros privados, que son la competencia y el contrapunto inmediato y, normalmente, considerado más satisfactorio.
dc.description.abstract The educational reality in the field of Secondary English teaching presents problematic aspects from a psycho-pedagogical point of view. The factors that cause these problems are subject to debate because of their importance in the curricular and communicative competences that students must achieve. This study delves into some of these factors, such as: the evolution of the education system, the curriculum, the motivation of students and teachers, evaluation, tutoring and guidance, the relationship between schools and families and attention to diversity. So, in the language schools, to which we resort to in order to try to compensate for such deficiencies, do the same problems happen? The analysis of the data of this study, carried out in several schools in Catalan territory, demonstrates the differences in the management of these shortcomings linked to the secondary curriculum in the two formal contexts that have been observed - the high schools and language schools. Unlike studies previously conducted about the degree of dissatisfaction or non-achievement in the level and objectives of knowledge of English in secondary schools, this study also includes language schools as an alternative and/or complementary offer and their situation. This field study, on the teaching of English in our immediate environment, leads us to reflect in an optimistic way on how the educational practice of the English language in the institutes can be improved, also taking into account what happens in the language schools, which are considered to be the competition, immediate counterpoint and normally, the more satisfactory option.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.title L’ensenyament de l’anglès en dos contextos formals: ESO i acadèmia d’idiomes. Quines mancances té l’ensenyament de l’anglès a l’ESO?
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keyword Anglès
dc.subject.keyword Secundària
dc.subject.keyword Acadèmies d’idiomes
dc.subject.keyword Mancances
dc.subject.keyword Inglés
dc.subject.keyword Secundaria
dc.subject.keyword Academias de idiomas
dc.subject.keyword Carencias
dc.subject.keyword English
dc.subject.keyword Secondary
dc.subject.keyword Language schools
dc.subject.keyword Set of lacks
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking