Welcome to the UPF Digital Repository

Influència de l'educació sanitària en l'adaptació dels pacients ostomitzats a la nova situació produïda per l'ostomia digestiva

Show simple item record

dc.contributor.author Sánchez Cervantes, Yolanda
dc.date.accessioned 2013-07-26T15:25:43Z
dc.date.available 2013-07-26T15:25:43Z
dc.date.issued 2013-07-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/20957
dc.description Treball de fi de grau d'Infermeria
dc.description Directora: Núria Perich
dc.description Coordinadors: Marta López i Juan M. Leyva
dc.description.abstract Introducció: Les persones ostomitzades presenten una sèrie de canvis de tipus fisiològic, psicològic i social, els quals els obliga a adaptar-se a la seva vida diària. Per adaptar-se a aquesta nova situació utilitzen una sèrie d'estratègies d'afrontament, sent l'acceptació el producte final. Per a que les estratègies adoptades siguin les més efectives, han de rebre una educació sanitària adequada./nContràriament, l'escassetat d'educació sanitària o l'educació sanitària inadequada que reben aquests pacients és un problema real que ens trobem en l'actualitat./nObjectiu: Conèixer si l'educació sanitària rebuda pels pacients ostomitzats, té influencia en la seva adaptació a la nova situació produïda per l'ostomia digestiva./nMetodologia: Estudi qualitatiu fenomenològic, on les dades es recolliran a través d'entrevistes/nsemiestructurades a pacients amb ostomia digestiva, els quals van rebre l'alta hospitalària fa almenys 2 mesos. Les entrevistes seran gravades, transcrites i analitzades, utilitzant en aquest últim pas la triangulació d'investigadors. La mostra serà de tipus intencional, la seleccionaré a l'Hospital Universitàri de Bellvitge entre els pacients que acudeixen a la consulta de la infermera estomaterapeuta, i el seu tamany estarà definit per la saturació teòrica. L'estudi estarà reglat en tot moment pel dret a la intimitat, incloent en aquest l'anonimat i la confidencialitat, i el dret a la lliure decisió./nConsideracions finals: Inclou una explicació argumentada sobre els meus punts febles i forts del treball, una reflexió sobre la satisfacció amb les competències que he adquirit i finalment una autoavaluació dels resultats del meu aprenentatge.
dc.description.abstract Introducción: Las personas ostomitzadas presentan una serie de cambios de tipo fisiológico,/npsicológico y social, los cuales les obliga a adaptarse a su vida diaria. Para adaptarse a esta nueva situación utilizan una serie de estrategias de afrontamiento, siendo la aceptación el producto final. Para que las estrategias adoptadas sean las más efectivas, tienen que recibir una educación sanitaria adecuada. Contrariamente, la escasez de educación sanitaria o la educación sanitaria inadecuada que reciben estos pacientes es un problema real que nos encontramos en la actualidad./nObjetivo: Conocer si la educación sanitaria recibida por los pacientes ostomizados tiene influencia en su adaptación a la nueva situación producida por la ostomia digestiva./nMetodología: Estudio cualitativo fenomenológico, en el que los datos se recogerán a través de/nentrevistas semiestruturales a pacientes con ostomia digestiva, quienes recibieron el alta hospitalaria hace al menos 2 meses. Las entrevistas serán gravadas, transcritas y analizadas, utilizando en este último paso la triangulación de investigadores. La muestra será de tipo intencional, la seleccionaré en el Hospital Universitario de Bellvitge entre los pacientes que acuden a la consulta de la enfermera estomaterapeuta, y su tamaño estará definido por la saturación teórica. El estudio estará reglado en todo momento por el derecho a la intimidad, incluyendo en este el anonimato y la confidencialidad, y el derecho a la libre decisión./nConsideraciones finales: Incluye una explicación argumentada sobre mis puntos fuertes y débiles del trabajo, una reflexión sobre la satisfacción con las competencias que he adquirido y finalmente una autoevaluación de los resultados de mi aprendizaje.
dc.description.abstract Introduction: Ostomy people have a variety of physiological, phsychological and social changes/nwhich force them to re-adapt their daily lives. To re-adapt them to this new situation, they use/ndifferent kinds of coping strategies. They must receive appropriated health education in order to adopt the most effective strategies. By the contrary, a lack of health education or having received inadequate ones represents a problem that currently exists./nObjective: To determine whether health education received by ostomy patients influences their/nadaptation to the new situation caused by gastrointestinal ostomy./nMethodology: Qualitative phenomenological study, where the information will be collected through semi-structural interviews to ostomy patients, who were discharged for at least two months. The interviews will be recorded, transcribed and analyzed, using in this last step a researcher triangulation. The sample will be intentional. It will be selected at Bellvitge Hospital University, among patients who come to stoma nurse consultation. Its size is defined by theoretical saturation. The study will be always regulated for the right to privacy, including anonymity, confidentiality and the right to free choice./nConcluding remarks: It includes a logical explanation of the strengths and weaknesses of my work. Moreover, it reflects my own satisfaction on what I have learrned and finally, a self-assessment of my learning results.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Educació sanitària
dc.subject.other Ostomitzats
dc.subject.other Treball de fi de grau -- Curs 2012-2013
dc.title Influència de l'educació sanitària en l'adaptació dels pacients ostomitzats a la nova situació produïda per l'ostomia digestiva
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Compliant to Partaking