Welcome to the UPF Digital Repository

Eficàcia de les intervencions infermeres per a l'autocontrol de la tensió arterial en persones hipertenses

Show simple item record

dc.contributor.author Calsina Juscafresa, Clara
dc.date.accessioned 2013-07-24T15:46:39Z
dc.date.available 2013-07-24T15:46:39Z
dc.date.issued 2013-07-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/20944
dc.description Treball de fi de grau d'Infermeria
dc.description Directora: Paloma Garcimartín
dc.description Coordinadors: Marta López i Juan M. Leyva
dc.description.abstract Fonaments: La hipertensió és una malaltia crònica amb alta prevalença al món. Els estils de vida/nsaludables es relacionen directament amb aquesta patologia pel que el rol de la infermeria és clau/nen el desenvolupament d'eines i intervencions per millorar l'autocontrol dels pacients hipertensos/nmitjançant l'educació sanitària./nObjectiu: És valorar l'eficàcia de les intervencions en consultes d'infermera per a l'autocontrol de/nla tensió arterial en pacients amb hipertensió arterial respecte al seguiment habitual d'aquests/npacients en consultes mèdiques./nMètode: S'estudiaran a 34 adults hipertensos mitjançant un assaig clínic aleatoritzat en dos grups/nde 17 pacients hipertensos. El grup experimental serà objecte d'unes intervencions educatives/nsobre la hipertensió i la repercussió dels estils de vida pel control d'aquesta patologia per part/nd'infermeria, a més a més, d'un control rutinari mèdic. Mentre que el grup control solament/nassistirà als controls rutinaris mèdics sobre la hipertensió i no rebrà intervencions infermeres. En/nl'avaluació de les dades es tindran en compte les variables de la mesura de la tensió arterial, la/ndieta, l'exercici físic i el seguiment del tractament, a més de diferents variables/nsociodemogràfiques com són l'edat, el gènere i el nivell socioeconòmic. Les dades s'analitzaran/nmitjançant Chi Cuadrat per a les variables qualitatives, la Correlació de Pearson i la de Spearman/nper a les variables quantitatives i, finalment, la T de Student per a la comparació de la mitja de les/ndues mostres independents./nConclusió: Amb l'assaig clínic es pretés demostrar que les intervencions d’infermeria en consultes/nmilloren l'autocontrol dels pacients amb hipertensió arterial, és a dir, són eficaces.
dc.description.abstract Fundamentos: La hipertensión es una enfermedad crónica con una alta prevalencia en el mundo./nLos estilos de vida saludables se relacionan directamente con esta patología, por lo que el rol de la/nenfermera es clave en el desarrollo de herramientas e intervenciones para mejorar el autocontrol/nde los pacientes hipertensos mediante la educación sanitaria./nObjetivo: Es valorar la eficacia de las intervenciones en consultas de enfermera para el autocontrol/nde la tensión arterial en pacientes con hipertensión arterial respecto al seguimiento habitual de/nestos pacientes en consultas médicas./nMétodo: Se estudiarán a 34 adultos hipertensos mediante un ensayo clínico aleatorizado en dos/ngrupos de 17 pacientes hipertensos. El grupo experimental será objeto de intervenciones/neducativas sobre la hipertensión y la repercusión de los estilos de vida para el control de esta/npatología por parte de enfermería, además, de un control rutinario médico. Mientras que el grupo/ncontrol solo asistirá a controles rutinarios médicos sobre la hipertensión y no recibirá/nintervenciones enfermeras. En la evaluación de los datos se tendrán en cuenta las variables de la/nmedida de la tensión arterial, la dieta, el ejercicio físico y el seguimiento del tratamiento, además/nde diferentes variables sociodemográficas como la edad, el género y el nivel socioeconómico. Los/ndatos se analizarán mediante Chi Cuadrado para las variables cualitativas, la Correlación de/nPearson y la de Spearman para las variables cuantitativas y, finalmente, la T de Student para la/ncomparación de la media de las dos muestras independientes./nConclusión: Con el ensayo clínico se pretende demostrar que las intervenciones de enfermería en/nconsultas mejoran el autocontrol de los pacientes con hipertensión arterial, es decir, demostrar/nque estás intervenciones son eficaces.
dc.description.abstract Background: Hypertension is a chronic disease with a high prevalence in the world. The lifestyles/nare directly related to this disease, so the role of the nurse is key in the development of tools and/ninterventions to improve self-control of hypertensive patients through health education./nObjectives: Is to evaluate the effectiveness of nursing interventions in consultations for selfcontrol/nblood pressure in patients with hypertension compared to regular monitoring of these/npatients in medical consultations./nMethods: Studied 34 hypertensive adults using a randomized into two groups of 17 hypertensive/npatients. The experimental group will be subject to some educational interventions on/nhypertension and the impact of lifestyle for the control of this disease by nursing, in addition, on a/nroutine medical. While the control group only attend to routine medical checks on blood pressure/nand doesn't receive nursing interventions. The evaluation of the data will take into account/nvariables measuring blood pressure, diet, exercise and monitoring of treatment, in addition to/nvarious demographic variables such as age, gender and socioeconomic status. The data analyzed/nusing Chi-squared test for qualitative variables, the Pearson and Spearman correlation for/nquantitative variables and, finally, the T Student for comparing the mean of two independent/nsamples./nConclusions: This clinical trial wants to demonstrate that nursing interventions improving selfcontrol/nof patients with hypertension, thus, he nursing intervention are effective.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.rights Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Hipertensió
dc.subject.other Educació sanitària
dc.subject.other Dieta
dc.subject.other Exercici
dc.subject.other Treball de fi de grau -- Curs 2012-2013
dc.title Eficàcia de les intervencions infermeres per a l'autocontrol de la tensió arterial en persones hipertenses
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Thumbnail
Icon
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking