Welcome to the UPF Digital Repository

La introducció de l’infinitiu complement o adjunt a la Gramàtica de la llengua catalana: una proposta d’avaluació

Show simple item record

dc.contributor.author Costa Carreras, Joan
dc.date.accessioned 2020-03-17T08:25:05Z
dc.date.available 2020-03-17T08:25:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Costa Carreras J. La introducció de l’infinitiu complement o adjunt a la Gramàtica de la llengua catalana: una proposta d’avaluació. Revista de Llengua i Dret. 2018;69:154-75. DOI: 10.2436/rld.i69.2018.3052
dc.identifier.issn 2013-1453
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/43917
dc.description.abstract Els motius per emprendre aquest treball són que cal una avaluació de l’estandardització del català com a actuació de política lingüística pública i que l’anomenat canvi de preposició davant d’infinitiu complement o adjunt és un dels preceptes menys seguits de la normativa anterior a la GIEC (2016). Partint de la definició que Costa (2016b) fa del «marc de condicions sociolingüístiques favorables» i atès que la nova etapa d’estandardització que enceta la GIEC està tot just en la fase de codificació, és el moment de començar a avaluar aquesta fase. S’assumeix que la definició tan precisa com sigui possible del grup destinatari de la codificació faria molt menys desajustada la tasca d’avaluar el seu grau d’implantació. La hipòtesi del treball és que el protocol dissenyat per Costa (2016a) permetrà avaluar l’adequació de la codificació d’aquesta construcció i l’objectiu del treball, doncs, és avaluar quines condicions del protocol compleix aquesta codificació. Quant al marc teòric, l’anàlisi es farà en l’àmbit de la planificació de corpus. Metodològicament, ens cenyirem a l’anàlisi de les hipòtesis de Costa (2016a: § 3.1).
dc.description.abstract The grounds for this paper are that the standardisation of Catalan as a public language policy needs to be evaluated and that what is called the ‘change in preposition before an infinitive complement or adjunct’ is one of the less-implemented precepts of prescriptive grammar prior to the Gramàtica de la Llengua Catalana by the Institut d’Estudis Catalans (GIEC 2016). Based on the definition that Costa (2016b) provides of the ‘framework of favourable sociolinguistic conditions’ and given that the new stage of standardisation initiated by the GIEC is precisely in the codification phase, it is time to begin evaluating this phase. It is assumed that a definition of the codification target group which is as accurate as possible would make the task of evaluating its degree of implementation much more suitable. The paper’s hypothesis is that the protocol designed by Costa (2016a) will allow assessing the appropriateness of the codification of this construction and so its objective is to evaluate which of the protocol’s conditions this codification meets. Regarding the theoretical framework, the analysis will be carried out in the field of language-corpus planning. Methodologically, we will keep to analysis of Costa’s hypotheses (2016a: § 3.1).
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Escola d'Administració Pública de Catalunya
dc.relation.ispartof Revista de Llengua i Dret. 2018;69:154-75. DOI: 10.2436/rld.i69.2018.3052
dc.rights © Escola d´Administració Pública de Catalunya. Article publicat amb llicència Creative Commons BY-NC-ND 3.0 ES.
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
dc.title La introducció de l’infinitiu complement o adjunt a la Gramàtica de la llengua catalana: una proposta d’avaluació
dc.title.alternative The introduction of the infinitive complement or adjunct in the Gramàtica de la llengua catalana: an evaluation proposal
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3052
dc.subject.keyword Planificació lingüística de corpus
dc.subject.keyword Avaluació de polítiques lingüístiques
dc.subject.keyword Codificació
dc.subject.keyword Gramàtica catalana
dc.subject.keyword Sintaxi
dc.subject.keyword Language corpus planning
dc.subject.keyword Language policy evaluation
dc.subject.keyword Codification
dc.subject.keyword Catalan grammar
dc.subject.keyword Syntax
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

In collaboration with Compliant to Partaking